POŻYCZKA A KREDYT

Choć pojęcia pożyczki i kredytu są zwykle używanie zamiennie, tak naprawdę nie są one równoznaczne. W obu przypadkach chodzi o zaciąganie długu, jednak są to różne umowy, które niosą za sobą różne konsekwencje prawne i ekonomiczne.

Pożyczka, to zobowiązanie, które może być udzielane praktycznie przez każdego, zarówno osobę fizyczną, jak i instytucję, przez co kwestię pożyczek reguluje kodeks cywilny.

Kredyt natomiast może być udzielany wyłącznie przez banki. Dlatego też umowy kredytowe regulowane są przez prawo bankowe.

W przypadku umowy pożyczkinie ma wymogu ustalania terminu jej spłaty, a pożyczkobiorca staje się właścicielem przekazanego mu kapitału na czas jego wykorzystywania. Jeśli umowa nie zawiera żadnych zastrzeżeń, pożyczkobiorca może swobodnie dysponować tymi środkami, a wierzyciel nie ma prawa ingerować w sposób ich wykorzystywania. W przypadku pożyczki pieniężnej, jej przedmiotem może być tylko gotówka.

W przypadku kredytukredytobiorca nie staje się wyłącznym właścicielem zaciągniętego zobowiązania, lecz, na mocy umowy, bank zobowiązuje się jedynie do oddania mu do czasowej dyspozycji określonej kwoty pieniężną. Zobowiązanie to jest wyłącznie bezgotówkowym pieniądzem bankowym, czyli występuje pod postacią zapisu na rachunku.

Kredyt różni się także tym od pożyczki, iż jest udzielany na ściśle określony we wniosku kredytowym cel. W sytuacji, gdy kredytobiorca wykorzystuje środki niezgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, bank może zażądać od niego natychmiastowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Większa swoboda w dysponowaniu kwotą kredytu jest jedynie przy kredytach konsumpcyjnych i kredytach gospodarczych na bieżące wydatki.

Za udzielenie kredytu, bank zwykle pobiera wynagrodzenie w formie prowizji i oprocentowania od przekazanego kapitału. Natomiast pożyczki mogą być nieodpłatne, jednak strony mogą się umówić, że pożyczkodawca otrzyma jakieś wynagrodzenie.

Umowa kredytowa, by była ważna, musi być zawarta na piśmie. W przypadku pożyczki nie ma takiego wymogu.
Kontakt