UMOWA POŻYCZKI

Jak każda umowa, także umowa pożyczki, by była ważna musi zawierać kilka niezbędnych informacji.

Przede wszystkim umowa taka musi zawierać precyzyjnie określone strony, które ją zawierają. W przypadku, gdy jest ona podpisywana przez osoby fizyczne, wystarczy podać ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres do korespondencji, numery dokumentów tożsamości, ewentualnie numery PESEL.

Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, należy wtedy podać nazwę tej działalności, a także numer NIP. Warto także, by takie osoby przedstawiły odpis zaświadczenia z ewidencji Działalności Gospodarczej.

W przypadku spółek, należy podać adres siedziby, numer wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Można także przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS.

Kolejnym ważnym elementem, który powinien znaleźć się w umowie pożyczki jest dokładny opis przedmiotu pożyczki. Jeśli pożyczane są pieniądze, trzeba określić ich kwotę. Jeśli są to inne rzeczy określone co do gatunku, należy podać ich rodzaj i ilość.

Niezbędnym elementem umowy pożyczki jest data i miejsce jej sporządzenia. Trzeba w niej także określić termin spłaty pożyczki. Można to zrobić na kilka sposobów, np. pożyczki udziela się na okres 2 miesięcy, zwrot pożyczki nastąpi 13. 05. 2009 r., pożyczkobiorca do końca roku kalendarzowego zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki.

W umowie pożyczki nie musi zawarte być wynagrodzenie dla udzielającego pożyczkę. Jeśli jednak chce on otrzymywać odsetki musi zapisać to w umowie. Najlepiej określić w niej roczną wysokość odsetek. Warto jest w niej także określić termin i sposób ich płatności.

Warto jest w tym miejscu zaznaczyć, iż w Polsce obowiązują maksymalne odsetki. Strony umowy nie mogą ustalić wyższych odsetek niż te regulowane przepisami prawa.

Umowa powinna także określać sposób zabezpieczenia spłat pożyczki. Pożyczka może być zabezpieczona m.in. wekslem, zastawem lub poręczeniem.

Ostatnim, niezbędnym do ważności umowy pożyczki elementem, jest własnoręczny podpis stron zawierających umowę.22
Kontakt